A SMART CITY? In a moment !!

04 November 2019


W lipcu br. rozpoczęliśmy realizację nowatorskiego projektu pod nazwą „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.” Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 635 000 zł. To jeden z 20-stu dofinansowanych projektów w całej Polsce.
Kilka słów o projekcie.

 • Po uruchomieniu wiaduktu, powstanie analiza ruchu kołowego i koncepcja ścieżek rowerowych. Wiadukt dość mocno zmieni rzeczywistość komunikacyjną w Ostródzie, dlatego eksperci powiedzą nam, jak to dobrze poukładać.
 • Zmiany układu komunikacyjnego wymagają przebudowy przejść dla pieszych, więc projekt sfinansuje ich zaprojektowanie.
 • Na podstawie tych analiz powstanie system zarządzania i monitorowania ruchu kołowego. Monitory w mieście poinformują nas w danym momencie, czy lepiej kierować się na wiadukt, czy może jednak na przejazd.
 • Zostanie zrealizowany audyt krajobrazu miejskiego i powstaną standardy, dzięki czemu uporządkujemy przestrzeń wizualną w mieście.

A to wszystko i koniecznie we współpracy z mieszkańcami. Na działania edukacyjne i włączające zaplanowaliśmy ponad 200 tysięcy złotych. Będzie z czego działać.
Nasze Miasto wkracza na nowe tory – tory nowych technologii.
Koordynatorem projektu został ……
Będzie koordynował wszelkie działania, pomysły, oferty i kontakty z dostawcami systemów, urządzeń i usług, które sprawią, że Ostróda dołączy do innych SMART-SPRYTNYCH miast.

HUMAN SMART CITIES

Projekt odpowiada na główny problem w zakresie mobilności w Ostródzie – połączenie północnej i południowej części miasta, rozciętego linią kolejową. Cała komunikacja pomiędzy tymi częściami odbywa się poprzez wąskie gardło o długości kilku set metrów. Na tym odcinku znajdują się dwa jednokierunkowe przejazdy kolejowe oraz wiadukt kolejowy w budowie. Niewiadomą pozostaje stan komunikacji po zakończeniu budowy wiaduktu. W związku z tym projekt zakłada:

 1. W pierwszej kolejności opracowanie analizy ruchu kołowego, aby zdiagnozować i uporządkować ruch w mieście głównie w obrębie przejazdów i wiaduktu kolejowego
  Szacunkowy koszt: 200 000 zł netto Termin realizacji: IV kw. 2019- III kw. 2020
 2. Dokumentacje techniczne przebudowy skrzyżowań w celu dostosowania do wprowadzonych przez wiadukt zmian
  Szacunkowy koszt: 390 000 zł netto Termin realizacji: IV kw. 2020
 3. Budowę systemu zarządzania ruchem w obrębie przejazdów kolejowych, umożliwiający dalszą rozbudowę o inne elementy w przyszłości. W pierwszej kolejności będą to tablice informacyjne wyświetlające komunikaty dotyczące zalecanej drogi przejazdu przez oś linii kolejowej, a w dalszym etapie (już w ramach ewentualnej rozbudowy) informujące o innych zdarzeniach i ruchu drogowym w mieście.
  Szacunkowy koszt: 400 000 zł netto Termin realizacji: III kw. 2020 – III kw. 2021
 4. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych informujących kierowców o pieszym znajdującym się w obrębie przejścia poprzez włączenie dodatkowej sygnalizacji wbudowanej w jezdnię (pn. kocie oczka), dodatkowe doświetlenie przejść oraz ułożenie warstwy zwiększającej siłę hamowania pojazdów. Budowa tych przejść jest podyktowana zwiększonym ruchem kołowym w obrębie linii kolejowej w wyniku budowy wiaduktu. W projekcie przewidziano także opracowanie dokumentacji projektowej na ten cel na kwotę 20000 zł netto.
  Szacunkowy koszt: 120 000 zł netto Termin realizacji: III kw. 2020 – I kw. 2021

Generalną zasadą konkursu Human Smart Cities jest wypracowanie narzędzi i rozwiązań pilotażowych możliwych do wdrożenia w innych miastach w oparciu o ideę Smart City 3.0 uwzględniającą istotne zaangażowanie mieszkańców. Dlatego regulamin konkursu wprost ogranicza wysokość wydatków inwestycyjnych do kwoty 500 000 zł netto, przy czym wydatki te muszą stanowić mniej niż 40 % wartości projektu. Tak więc projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do wszystkich procesów mających na celu opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie inwestycji przewidzianychwe wniosku, a także prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup interesariuszy (również spoza grona mieszkańców miasta). Dlatego w projekcie również przewidziano inne działania mające wpływ na mobilność miejską, jakość życia mieszkańców miasta i zaangażowanie mieszkańców.

 1. Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych umożliwiających połączenie istniejących i projektowanych dróg dla rowerów. Wynika ona z potrzeb mieszkańców oraz ciągłej rozbudowy istniejącej sieci z koniecznością wyprowadzenia tras do najważniejszych miejsc pracy i nauki mieszkańców.
  Szacunkowy koszt: 47 000 zł netto Termin realizacji: I kw. 2020 – III kw. 2020
 2. Standardy w zakresie przestrzeni miejskiej poprzedzone audytem krajobrazu miejskiego – umożliwi dostosowanie standardów wizerunku przestrzeni miasta do nowych warunków ruchu w mieście. Ulice na których uspokoi się ruch samochodowy będą bardziej atrakcyjne dla pieszych, a w związku z tym powinny być bardziej estetyczne, w myśl zasady, że miasto jest dla ludzi a nie dla samochodów. Opracowane zostaną standardy estetyczne, wielkościowe, kolorystyczne szyldów, a także kwestie związane z uporządkowaniem oznakowania rogowego.
  Szacunkowy koszt: 165 000 zł netto (w tym audyt 55 000 zł) Termin realizacji: III kw. 2019 – II kw. 2021
 3. Działania edukacyjne – upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem. W sumie odbędzie się kilkadziesiąt spotkań (roboczych, warsztatowych, itp.) W ramach działań edukacyjnych wykorzystywane będą następujące narzędzia: konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania, wizyty studyjne, strona internetowa, listy mailingowe.
  Doświadczenia z realizacji działań będą gromadzone na każdym etapie, z wykorzystaniem różnych metod, m.in: zapisy audio-wizualne, raporty/sprawozdania ze spotkań, warsztatów, analizy zgromadzonych dokumentów.
  Dokumentacja posłuży do wypracowania kompletnego „knowhow”, rekomendacji, ścieżek dojścia, procedur, opisów skuteczności działań i dobrych praktyk, z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania, uwarunkowań prawnych, korzyści, potencjalnych ryzyk i zagrożeń. Opracowanie dokumentacji zostanie w większości powierzone podmiotom zewnętrznym, co zapewni obiektywność całego procesu i pozwoli na bezstronne zdecydowanie o jakości podjętych działań. Dokumentacja będzie różnorodna, m.in.:
  • filmy edukacyjne i poglądowe
  • instruktaże „krok po kroku”
  • broszury
  • zbiory dobrych praktyk
  • dokumentacje przetargowe, koncepcje, specyfikacje.
   Wypracowana dokumentacja zostanie upowszechniona w celach edukacyjnych oraz do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi podmiotami chcącymi realizować podobne działania innowacyjne w zakresie zrównoważonej mobilności.
   Utworzona strona www będzie źródłem informacji dla poszukujących wiedzy w zakresie innowacyjnych działań dot. zrównoważonej mobilności, będzie pełnić rolę repozytorium informacji o doświadczeniach pilotażowych. Dokumentacja będzie konsultowana z MR i zostanie udostępniona możliwie szerokiemu gronu odbiorców, zarówno we współpracy z Ministerstwem, jak również Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Związkiem Miast Polskich, Ostródzko-Iławskim Obszarem Funkcjonalnym i innymi podmiotami.
   Oprócz działań zw. z dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem podejmowane będą działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników samorządu i instytucji otoczenia. Działania te obejmować będą warsztaty podnoszące kwalifikacje i wizyty studyjne do miejscowości, gdzie z sukcesem przeprowadzono innowacyjne działania w zakresie zrównoważonej mobilności.
   Szacunkowy koszt: 220 000 zł netto Termin realizacji: III kw. 2019 – IV kw. 2021
  • 4. Wyjazdy studyjne – pozwolą na zapoznanie z funkcjonowaniem w rzeczywistości systemów i
   rozwiązań typu smart (niekoniecznie opartych o nowoczesne technologie, z uwzględnieniem spraw
   organizacyjnych i kompetencyjnych). Przewidziano 2 wyjazdy krajowe oraz 1 zagraniczny dla grupy 10
   osób z Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz Starostwa Powiatowego (Zarząd Dróg Powiatowych).
   Miasta będące celem wyjazdów zostaną wybrane na podstawie celów i zakresu wniosku.
   Szacunkowy koszt: 74 000 zł netto Termin realizacji: II kw. 2020 – III kw. 2020
   5. Budowa i prowadzenie przez okres 30 miesięcy strony internetowej będącej miejscem informacji o projekcie.
   Szacunkowy koszt: 21 000 zł netto Termin realizacji: III kw. 2019 – IV kw. 2021
   6. Zarządzanie projektem – wynagrodzenie w postaci dodatku dla 6 os. zaangażowanych w realizację i wdrażanie projektu (30 miesięcy)
   Szacunkowy koszt: 180 000 zł netto Termin realizacji: III kw. 2019 – IV kw. 2021

Wszystkie działania związane z opracowaniem dokumentacji oraz działania inwestycyjne (budowa systemu zarządzania i bezpiecznych przejść dla pieszych) będą prowadzone w sposób partycypacyjny z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, np. Planning For Real, Design Planning, spacery badawcze, grupy warsztatowe. Możliwe są również inne metody zdobywania wiedzy od mieszkańców, np. Hackatony, sztafety konsultacyjne, World Caffee, itp. Planowane jest również zaangażowanie facylitatora procesów konsultacyjnych.