We take e-challenges


Liderem Projektu – Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, a Partnerem Gmina Miejska Ostróda – Organ Prowadzący szkołę.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych – matematyczno-przyrodniczych i ICT, a także właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem TIK oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz ICT rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2020r.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

  • Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt TIK;
  • Zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli i rodziców;
  • Wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej;
  • Doposażenie pracowni matematycznej;
  • Zajęcia rozwijające kompetencje ICT uczniów;
  • Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne uczniów;
  • Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze uczniów.

W związku z realizacją zajęć zakupionych zostanie szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych. Wsparciem objętych zostanie 209 osób – 161 uczniów, 32 nauczycieli, 16 rodziców. Projekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw oczekiwanych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej), a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli i ICT rodziców.

Wartość projektu – 423 101,75 zł.

Projekt pt. „Podejmujemy e-wyzwania” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

We take e-challenges
ul. Pieniężnego 30
Ostróda Polska