E-kompetencje bez barier

Miasto Ostróda jest partnerem w projekcie „E-kompetencje bez barier”, który ma na celu doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców 65 gmin objętych działaniami z województwa warmińsko- mazurskiego (56 gmin), województwa lubuskiego (4 gminy) i mazowieckiego (5 gmin).

Projekt jest wstępem do zacieśnienia więzi lokalnych społeczności włączenie ich w „cyfrowy” świat usług publicznych.

Co w projekcie?

Zakres wsparcia zróżnicowany zarówno pod względem formy jak i treści, dopasowany do potrzeb i umiejętności każdego z uczestników. Główny nacisk położony na bezpośrednie angażowanie uczestników w zakres tematyczny zajęć, a także w sposób przekazywania wiedzy. Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  • Szkoleń z grupy „narzędziownia”
  • Warsztatów i pogadanek tematycznych
  • Wycieczek
  • Telekonferencji
  • Doradztwa

Szkolenia z „narzędziowni” w obszarach:

  • obsługa urządzeń cyfrowych (komputery, tablety, smartfony, itp.)
  • obsługa programów komputerowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji, nagrywania muzyki)
  • pracę z informacją,

aby dostarczyć uczestnikom bazy kompetencyjnej, na której mogą budować swoje umiejętności cyfrowe, funkcjonalnie połączone z życiem codziennym.
Warsztaty tematyczne prowadzone przez Przewodników poświęcone jednemu tematowi np. korzystanie z e-dzienników lekcyjnych, tworzenie bloga. Tematyka ustalana na bieżąco pod indywidualne zainteresowania i potrzeby uczestników. Przez cały czas stymuluje się wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, w tym uczenie się na błędach i wymyślanie sposobów przezwyciężania napotkanych wyzwań.
Wycieczki szkoleniowe np. do najbliższego paczkomatu, z którego zostanie odebrana przesyłka zamówiona wcześniej podczas zajęć w E-Klubie w temacie zakupów internetowych, co ma przybliżyć uczestnikom aspekty obsługi automatów pocztowych czy wizyta w punkcie potwierdzania tożsamości przy pozyskiwaniu profilu zaufanego e-PUAP, itp.),

Telekonferencje – mosty wideo między członkami E-Klubów z różnych gmin, ćwiczące zdalną komunikację i ułatwiające wymianę wiedzy i doświadczeń bez barier geograficznych,
Doradztwo indywidualne – w tym zdalna pomoc w rozwiązywaniu drobnych problemów sprzętowych lub merytorycznych poprzez telelinię, utworzoną dla uczestników projektu, aby zapewnić im wsparcie w nabywaniu kompetencji pomiędzy sesjami w Klubach, przy działaniach samodzielnych w domu, obsługiwana przez personel projektu.

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

E-kompetencje bez barier
ul. Olsztyńska 17
Ostróda Polska