Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze części Nabrzeża Jez. Drwęckiego w Ostródzie w zakresie terytorialnym od Głównego Molo, w kierunku północnym, skończywszy na wąskiej alei spacerowej znajdującej się za portem Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

Ze względu na dość znaczny obszar terytorialny terenu objętego opracowaniem, a także ze względu na istniejącą złożoność funkcji, jakie przeplatają się ze sobą na terenie Nabrzeża, wydzielono do celów projektowych 5 części.

Każda z tych części została usystematyzowana pod względem:

  • głównej funkcji,
  • nazwy,
  • nowej idei projektowej.

W projektowanym nowym układzie proponuje się podział całego nabrzeża na 5 części:Park Różnorodności, Park Sporto-Kreacji, Park Zielonej Wierzbiny, Aleja kwitnącej Wiśni i Jabłoni, Przystań Irysowa, Ptasi Park.

Dla obiektów, w ujęciu zbiorczym, przyjęto następujące prace i elementy do wykonania:

  • podniesienie bioróżnorodności roślin,
  • wprowadzenie tematycznych elementów i roślin,
  • uzupełnienie brakujących pięter roślinnych,
  • tworzenie dodatkowych powierzchni biologicznie czynnych,
  • ochrona powierzchni biologicznie czynnych przed erozją,
  • utworzenie dodatkowych powierzchni biologicznie czynnych.

Dofinansowanie projektu uzyskano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda
park nad jez. Drwęckim
Ostróda Polska