Discover, understand and apply


Liderem Projektu – Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, a Partnerem Gmina Miejska Ostróda – Organ Prowadzący szkołę.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych – matematyczno-przyrodniczych i ICT, a także właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) uczniów uczęszczających do klas IV-VII w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz ICT rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2020r.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

  • Wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej;
  • Wyposażenie pracowni przyrodniczo-geograficznej;
  • Zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli;
  • Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i ICT;
  • Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów;
  • Zajęcia podnoszące kompetencje rodziców.

W związku z realizacją zajęć zakupionych zostanie szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych. Wsparciem objętych zostanie 160 osób – 115 uczniów, 30 nauczycieli, 15 rodziców. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów, jak również wzrost oczekiwanych postaw na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) i zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, jak i wychowawczych rodziców.

Wartość projektu – 423 649,75 zł.

Projekt pt. „Odkryj, zrozum i zastosuj” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Discover, understand and apply
ul. Olsztyńska 7
Ostróda Polska