Idea Projektu Human Smart Cities

Projekt odpowiada na główny problem w zakresie mobilności w Ostródzie – połączenie północnej i południowej części miasta, rozciętego linią kolejową. Cała komunikacja pomiędzy tymi częściami odbywa się poprzez wąskie gardło o długości kilku set metrów. Na tym odcinku znajdują się dwa jednokierunkowe przejazdy kolejowe oraz nowy wiadukt kolejowy. Niezbędne więc staje się dokładne zbadanie sytuacji i podjęcie właściwych działań w układzie komunikacyjnym miasta.

W związku z tym projekt „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” zakłada szereg działań:

1

W pierwszej kolejności zakłada się opracowanie analizy ruchu kołowego, aby zdiagnozować i uporządkować ruch w mieście głównie w obrębie przejazdów i wiaduktu kolejowego.

Termin realizacji: II kw. 2020 – IV kw. 2020

Wykonawca: konsorcjum firm PBS Sp. z o.o. i Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. J.

Wartość umowna zlecenia: 242 187,00 zł


 

2

Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy skrzyżowań w celu dostosowania do wprowadzonych przez wiadukt zmian.

Termin realizacji: I kw. 2021 – I kw. 2022


 

3

Budowę systemu zarządzania ruchem w obrębie przejazdów kolejowych, umożliwiający dalszą rozbudowę o inne elementy w przyszłości. W pierwszej kolejności będą to tablice informacyjne wyświetlające komunikaty dotyczące zalecanej drogi przejazdu przez oś linii kolejowej (wiaduktem lub przez przejazdy), a w dalszym etapie (już w ramach ewentualnej rozbudowy) informujące o innych zdarzeniach i ruchu drogowym w mieście.

Termin realizacji: IV kw. 2019- II kw. 2022


 

4

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych informujących kierowców o pieszym znajdującym się w obrębie przejścia poprzez włączenie dodatkowej sygnalizacji wbudowanej w jezdnię (np. kocie oczka), dodatkowe doświetlenie przejść oraz ułożenie warstwy zwiększającej siłę hamowania pojazdów. Budowa tych przejść jest podyktowana zwiększonym ruchem kołowym w obrębie linii kolejowej w wyniku budowy wiaduktu.

Termin realizacji: III kw. 2020 – I kw. 2021


 

5

Audyt krajobrazowy połączony z inwentaryzacją przestrzeni miejskiej, prowadzący do uporządkowania przestrzeni miasta, zmniejszenia chaosu reklamowego. Zakłada się przygotowanie uchwały krajobrazowej regulującej prawnie zagadnienie.

Termin realizacji: II kw. 2020 – II kw. 2021

Wykonawca: Bartosz Poniatowski Projekt:Miasto

Wartość umowna zlecenia: 154 000,00 zł


 

6

Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych

Razem z mieszkańcami ustalimy, które połączenia istniejących i projektowanych dróg dla rowerów są najważniejsze i muszą być traktowane priorytetowo. Wsłuchamy się w potrzeby mieszkańców i dostosujemy plany i koncepcje do ciągłej rozbudowy istniejącej sieci dróg rowerowych. Dostrzegamy konieczność wyprowadzenia tras do najważniejszych miejsc pracy i nauki mieszkańców.

Termin realizacji: IV kw. 2020 – II kw. 2021

Human Smart Cities

Generalną zasadą konkursu Human Smart Cities jest wypracowanie narzędzi i rozwiązań pilotażowych możliwych do wdrożenia w innych miastach w oparciu o ideę Smart City 3.0 uwzględniającą istotne zaangażowanie mieszkańców.

Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do wszystkich procesów mających na celu opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie inwestycji przewidzianych we wniosku. Przewiduje się także prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup interesariuszy (również spoza grona mieszkańców miasta). Dlatego w projekcie również przewidziano inne działania mające wpływ na mobilność miejską, jakość życia mieszkańców miasta i ich zaangażowanie.

Zrównoważona mobilność miejska

Skupiamy się na mobilności mieszkańców. Przyglądamy się jak, czym, dokąd i kiedy przemieszczają się ostródzianie.

Spróbujemy wypracować rozwiązania, rekomendacje, plany do dalszego rozwoju mobilności w sposób zrównoważony, odpowiedzialny, z myślą o przyszłych pokoleniach ostródzian.

Działania edukacyjne

Upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem jest naszym obowiązkiem. W wyniku realizacji projektu odbędzie się kilkadziesiąt spotkań (roboczych, warsztatowych, itp.).

W ramach działań edukacyjnych wykorzystywane będą różnorodne narzędzia: konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania, wizyty studyjne, strona internetowa, listy mailingowe. Doświadczenia z realizacji działań będą gromadzone na każdym etapie, z wykorzystaniem różnych metod, m.in: zapisy audio-wizualne, raporty/sprawozdania ze spotkań, warsztatów, analizy zgromadzonych dokumentów.
Dokumentacja posłuży do wypracowania kompletnego „knowhow”, rekomendacji, ścieżek dojścia, procedur, opisów skuteczności działań i dobrych praktyk, z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania, uwarunkowań prawnych, korzyści, potencjalnych ryzyk i zagrożeń. Opracowanie dokumentacji zostanie w większości powierzone podmiotom zewnętrznym, co zapewni obiektywność całego procesu i pozwoli na bezstronne zdecydowanie o jakości podjętych działań.

Dokumentacja będzie różnorodna, m.in.:

  • filmy edukacyjne i poglądowe
  • instruktaże „krok po kroku”
  • broszury
  • zbiory dobrych praktyk
  • dokumentacje przetargowe,
  • koncepcje,
  • specyfikacje.

Wypracowana dokumentacja zostanie upowszechniona w celach edukacyjnych oraz do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi podmiotami chcącymi realizować podobne działania innowacyjne w zakresie zrównoważonej mobilności.
Utworzona strona www będzie źródłem informacji dla poszukujących wiedzy w zakresie innowacyjnych działań dot. zrównoważonej mobilności, będzie pełnić rolę repozytorium informacji o doświadczeniach pilotażowych. Dokumentacja będzie konsultowana z Ministerstwem odpowiedzianym za sprawy rozwoju miast i zostanie udostępniona możliwie szerokiemu gronu odbiorców.
Oprócz działań związanych z dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem podejmowane będą działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników samorządu i instytucji otoczenia. Działania te obejmować będą warsztaty podnoszące kwalifikacje i wizyty studyjne do miejscowości, gdzie z sukcesem przeprowadzono innowacyjne działania w zakresie zrównoważonej mobilności.

Zdecydowaliśmy, że działania promocyjne i edukacyjne zlecimy firmie zewnętrznej ze względu na elastyczność działania niemożliwą do osiągnięcia przez Urząd.

Termin realizacji: III kw. 2019 – II kw. 2022

Wykonawca: konsorcjum firm Utila Sp. z o.o. i MAPS STUDIO Sp. z o.o.

Wartość umowna zlecenia: 226 320,00 zł

Wyjazdy studyjne

Jest to działanie skierowane do pracowników administracji. Kluczowe jest podnoszenie kompetencji Urzędników oraz nauka na sprawdzonych przykładach. Wizyty studyjne pozwolą na zapoznanie z funkcjonowaniem w rzeczywistości systemów i rozwiązań typu smart (niekoniecznie opartych o nowoczesne technologie, z uwzględnieniem spraw organizacyjnych i kompetencyjnych). Przewidziano 2 wyjazdy krajowe oraz 1 zagraniczny dla grupy 10 osób z Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz Starostwa Powiatowego (Zarząd Dróg Powiatowych). Miasta będące celem wyjazdów zostaną wybrane na podstawie celów i zakresu wniosku.

Termin realizacji: II kw. 2021 – II kw. 2022

Nowe metody pracy

Wszystkie działania związane z opracowaniem dokumentacji oraz działania inwestycyjne (budowa systemu zarządzania i bezpiecznych przejść dla pieszych) będą prowadzone w sposób partycypacyjny (z bardzo ważnym udziałem mieszkańców).

Wykorzystam nowoczesne narzędzia i metody pracy, np. Planning For Real, Design Planning, spacery badawcze, grupy warsztatowe.

Możliwe są również inne metody zdobywania wiedzy od mieszkańców i współpracy z mieszkańcami, np. Hackatony, World Caffe, itp. Nie zamykamy się na żadną metodę, nie myślimy standardowo – szukamy innowacji i właściwej drogi.

Planowane jest również zaangażowanie facylitatorów procesów konsultacyjnych.